Thursday, July 26, 2012

Your Presence


விழி அல்ல விரல் இது
ஓர் மடல் தான் வரைந்தது
உயிர் அல்ல உயில் இது
உனக்கு தான் உரியது
இமைகளின் இடையில் நீ
இமைபதை நான் தவிர்க்கிறேன்
விழிகளின் வழியில் நீ
உறக்கம் வந்தால் தடுக்கிறேன்
ஒரு வார்த்தைக்குள் வராதது..
காலங்கள் சென்றாலும் அந்த
வானம் போல் விழாதது...

Saturday, July 21, 2012

Regret


தவறுகள் உணர்கிறோம் 
உணர்ந்ததை மறைக்கிறோம்  
மமதைகள் இறந்திட
மறுபடி பிறந்திடுவோம்

ஒரே வலி...
இரு இதயத்தில் பிறக்குதே
ஒரே துளி...
இரு விழிகளில் சுரக்குதே
ஒரே மொழி...
நீ இழந்ததை அடைந்திட
அணைந்ததை எழுப்பிட
உலகத்தில் உண்டு இங்கே....

சுவர்களை எழுப்பினோம் நடுவிலே,
தாண்டிச் செல்லத் தானே இங்கு முயல்கிறோம்.
உறவுகள் உடைந்திடும் எளிதிலே,
மீண்டும் அதை கோர்க்கத்தானே முயல்கிறோம்.

சில உரசலில் பொறி வரும்
சில உரசலில் மழை வரும் 
நாம் உரசிய நொடிகளில் 
பரவிய வலிகளை 
மறந்திட மறுக்கிறோம்
( Karky ) 

Temporary

மேலும் கீழும் மேலும் கீழும்
அலைகளின் மடியிலே ...
மிதவையாய் நீ ஆகிறாய் 
வானம் ஏறி மேகம் கீறி
தூறல் தின்னும் பறவையாய்...
போகிறாய்..

Thursday, July 12, 2012

lesson to be learnt...

Sometimes you might get confused... are you choosing a right life partner... or not !
Of course its a big lifetime decision...it involves you 'n your family... the person 'n his/her family... 'n nowadays its really difficult to find a true person coz almost everyone is fake... we have been hurt alot by many... 'n it feels really hard to decide who is the right one... !!

... Well.... i don't know i'm right or wrong... i just realised.... a person about whom you really feel proud telling to your family.... is the one you deserve... !
The one who has all the answers to your parents insecurities... 'n MIND IT.... not the Ideal answers... not the goody goody ones.... but the Practical Answers...is the one... you can be happy with.... :)

Don't force yourself to marry someone you feel uncomfortable discussing with family 'n friends... if you have any doubts... then pls think twice... otherwise throughout all your life you would feel that you have been trapped or you would feel you had sympathized with the other person by marrying them.... !!

'and your heart knows it all.... never lie to yourself ♥ !!
Remember... one single day can change your entire live 'n one decision can put you though heaven... or hell !

Friday, March 16, 2012

Psychodynamics- as I see it

Recently from the discussion with my supervisor,Dr N, i learned that my brain is puzzled with all kind of theories learned in my current posting, "Psychiatry". An interesting posting, the academic wise, clerking wise i'm still junior to comment, i guess...2 weeks more for the end posting exam, but everyday when i make an attempt to read the Kaplan, its a big failure... you know why, i'll end up googling the theories, the models, the biography of the icon that have been mentioned...this is definitely not good for the posting exam... have to do something about it...haha

In psychology there are six modern psychological perspectives. These perspectives are behavioral, psychodynamic, humanistic, cognitive, sociocultural, and biological. Each perspective has its own unique way of explaining the human behavior. I believe to truly explain the complex mental processes and behavior, each perspective must be examined, not limited to just one. The following is my explanation and comparisons between two of these perspectives: psychodynamic and behavioral.
The behavioral view is defined as the psychological perspective that emphasizes the power of the environment to influence behavior.The behavioral view is often referred to as behaviorism and was developed by psychologists who disagreed with the cognitive view. Instead of looking at the mental processes, behaviorists look at humans externally by observing the effects of people, objects, and events on behavior. The stimulus-response connection, developed by behaviorists, explains human behavior by stating that each response has a stimulus. An example would be a loud noise (the stimulus) causing a person to jump (the response). True behaviorists claim that thoughts, feelings, and motives do not play a role in determining behavior. Thoughts and feelings are not the cause, but the result. B. F. Skinner is quoted as saying, The crucial age-old mistake is the belief that…what we feel as we behave is the cause of our behaving. The psychodynamic view is defined as a psychological perspective that emphasizes unconscious memories, needs and conflicts as the causes of behavior. Psychodynamic psychologists look at the cause and mental conflict that trigger behavior. Importance is put on the unconscious motives and discords. Sigmund Freud developed psychoanalysis, which is considered the most well-known of the psychodynamic theories. Frued explained the mind as having pressures that build up and when these can no longer be contained, then the unconscious mind releases these pressures.These pressures might be jealousy and desires from early childhood relationships. For the troubled mind, this release must be more dramatic than the release normal people get from everyday activities. This may result in violence or other bizarre behavior. The behavioral and psychodynamic view points seem to differ more than they overlap. An example of a situation where psychologists from both disciplines might agree is with a teenager's low self-esteem. The behavioral view point would claim that something had to have 'stimulated' this feeling for it to result in a response of a low self-esteem. Psychodynamic psychologists would believe that something from the teen\'s past childhood experiences is causing pressure that the mind is having a hard time releasing. In this case the behavioral stimulus is the psychodynamic pressure and the response is the releasing of the pressure as low self-esteem.
While examining these two very different psychological perspectives, I have come to the conclusion that no situation or particular behavior can be attributed to just one reason. If a situation is looked at through only one perspective, then many questions are left unanswered. This is why I do not believe that any perspective is wrong nor do I believe any perspective is completely and solely 'right'.

Tuesday, February 7, 2012

:)

நடுஜாமம் விழிக்கின்றேன்
நாட்காட்டி கிழிக்கின்றேன் உனைப் பார்க்கவே...!

Monday, January 23, 2012

Holiday!

Its Holiday! hooray!! i really can shout without any worries, thats because we Group B, all of us just passed our Peads pposting Exam! i know it may sounds silly for those seniors...but, for us its a big thing... COngrats Group B!!! next is Psychiatry POsting, and this two PP posting are the two tough posting in my UNi, where our lecturers always warn us to be careful, if not they would just steal our elective time and holiday in the end of 4th year!!! and Chinese New year is here! Gong Xi Fa Cai Peepz!:)))enjoy your holiday!:))))